Introducció – Els serveis socials actuals. Legislació i Institucions

Al llarg de la lectura del darrer mòdul de Serveis Socials, posem fil a l’agulla amb el coneixement de la legislació vigent, lleis, normativa actual, principis rectors, ents representatius en l’aplicació de la legalitat, organismes que vetllen per l’aproximació dels serveis socials als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i tots els referents que des de la Unió Europea son aplicables en matèria de serveis d’ajuda als nens i nenes, adolescents, famílies, persones amb grau de dependència, malalties mentals, addiccions, gent gran, persones maltractades  que es troben en una etapa de risc a les seves vides dins la societat actual.

Actualment a Catalunya, la Conselleria que dur a terme aquesta tasca social, que regula les polítiques socials i l’organització de les prestacions és el Departament d’Acció Social i Ciutadania. Mitjançant “El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013” és preveu potenciar l’abast dels serveis socials durant els pròxims anys. El PESS és un instrument tècnic del Govern que té per objecte ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per assolir els objectius de la política de serveis socials, tal com ens indica aquest Departament en les darreres aportacions públiques.

Tornant a retrobar a R.Aliena en el seu “Descenso a Periféria”, les seves experiències viscudes en l’enfrontament a la realitat que viu en la praxis real dels serveis socials dels barris marginals de la ciutat de Valencia, les referències que ens fa arribar sobre l’organització del organismes dels SS, és en aquest mòdul on queden reflexades tota la normativa actual, lleis aplicables, organismes que porten a terme l’aplicació dels serveis, organització de l’estat en matèria de polítiques socials, objectius, prestacions i finançament, que l’autor durant la seva esta a “Perifèria” en fa referència des de la part executiva dels serveis, però sense arribar a donar-nos a conèixer l’entramat d’organismes, normatives, legislació i òrgans de govern encarregats de vetllar per l’acció social.

Cas Pràctic – Pla d’Intervenció.

Diagnòstic

Per poder començar a establir un plá d’intervenció davant d’aquest cas, en primer lloc haurem de realitzar un petit diagnòstic de la situació que trobem. Amb claredat estem davant d’una família multi problemàtica, on identifiquem els problemes següents:

  • Absentisme escolar del nen i la nena, juntament amb Negligència / abandonament del pares i amb la mancança de cobrir les necessitats bàsiques dels infants, cura de la seva alimentació, roba, tractament mèdic. ( Considerat per a La Direcció General d’Atenció a la Infància com a tipologia de maltractament. Per l’EAIA, en el Decret 338/1986 de 18 de novembre, com a situació d’alt risc social.
  • Els pares es troben en situació problemàtica d’habitatge i treball, a la vegada pateixen problemes d’alcoholisme i salut mental.
  • Figura de l’avia materna com a mediadora de la família, però sense autoritat.
  • Habitatge indigne.
  • Rebuig del suport de professionals externs. (Serveis Socials).

Així doncs estem davant d’una problemàtica que necessita de molta col·laboració entre diferents organismes representatius d’Acció Social.

Abans de començar a elaborar el Pla d’intervenció, ens hem de fixar que si la família rebutja el suport de professionals, vol dir que amb anterioritat ja se’ls ha proposat ajuda, així doncs podríem derivar directament aquest cas a la DGAIA, per iniciar un procés judicial de custodia de menors, o intentar de nou accedir per a la via de negociacions amb la família; com a bons educadors socials, treballarem en primer lloc la segona opció, donant un marge d’actuació d’uns 3 mesos i treballant conjuntament amb altres professionals en diferents etapes.

Pla d’actuació

Per realitzar acuradament el Pla de treball hauríem de seguir acuradament un procés metodologolic per poder avaluar el cas concretament, amb un anàlisis de la informació, una exploració diagnòstica, una valoració, un pronòstic i finalment una proposta. Donat que no disposem de molt espai, en digirim directament a la proposta, on suposadament amb el plantejament del cas ja s’ha fet l’avaluació.

Davant d’aquest cas, on la problemàtica més gran és el maltractament infantil que pateixen els dos fills, hem d’intentar que els pares s’assabentin del que realment estan propiciant, i que abans que la justícia els hi tregui la tutela dels infants, hauran de refer les seves vides i acceptar les ajudes que des de els diferents organismes socials els hi proposaran.

Objectius:

  • Disminuir l’absentisme escolar dels fills.
  • Recuperar l’ambient familiar i les directrius com a pares.
  • Fomentar la col·laboració entre tots els membres de la unitat familiar.
  • Acceptar l’ajuda dels serveis socials per part dels pares.
  • Accedir a les ajudes per a persones amb problemes d’alcoholisme i salut mental.

Activitats:

Donat que aquest cas ha estat denunciat als Serveis Socials, una de les primeres accions que hauríem de fer és informar-los de la problemàtica denunciada pels veïns i de l’escola i de les possibles conseqüències que pot arribar a derivar si no existeix una col·laboració.

Per fomentar la relació i l’acceptació del treball conjunt, es podria proposar sol·licitar una ajuda econòmica com per exemple algunes de les que queden reflexades en la llei 18/2003 de 4 de juliol,com podria ser la de l’habitatge en lloguer, per malaltia mental de la mare,  in inclús alguna altres que el darrer Decret 142/2010 d’11 d’octubre , de la Cartera de Serveis Socials 2010, apareix com ajuda domiciliaria a l’apartat 1.1.2.1. . L’ICASS, també ofereix un servei de support a l’autonomia de la pròpia llar.

Per poder treballar amb diferents metodologicament per etapes, hauríem de plantejar un planning que no excedeixi dels 3 mesos, donat que els casos de maltractament infantil amb aquesta primera etapa ja es pot fer la primera valoració.

Es proposaria la incorporació dels nenes a un Centre Obert, i un treball conjunt amb l’EAP de l’escola. Decret 142/2010 d’11 d’octubre , de la Cartera de Serveis Socials 2010, apartat 1.1.2.1.

Per poder crear una empatia amb la família, es proposa un professional del EAIA, per que realitzi les funcions d’interlocutor.

Adreçar als pares a un Centre per a l’ajuda a persones amb problemes d’alcoholisme i addiccions, i informar al ICASS, dels problemes de la mare.

Es necessari, tal com ens indiquen molts professionals dels Serveis Socials treballar conjuntament amb tots els Serveis que ens ofereix el Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb més de 137 serveis i prestacions econòmiques i tecnològiques per ajudar a les persones en grau de risc social a gaudir d’una QV ( Qualitat de Vida). Els principals Serveis amb els que hem de treballar conjuntament son: SSAP, l’EAIA, EAP de l’escola i del Centre Obert, i informar al DGAIA. A la vegada també podriem treballar conjuntament amb el UDEPMI, EVAMI, inclús consultar al RUMI, com a registre de maltractaments.

Metodologia

Per dur a terme el seguiment es necessari plantejar una sèrie d’entrevistes amb la família com a principals eines d’exploració i diagnòstic/pronòstic, variaran en funció de la complexitat de la situació que trobem i de com es desenvolupi la nostra acció. A la vegada hem de realitzar una entrevista amb l’EAIA, per a poder obrir un expedient i vincular professionals amb els diferents membres de la família, on existirà la presentació de la família, l’establiment d’acords i la definició d’objectius i calendaris. Per dur a terme amb eficàcia el nostre Pla de treball, haurem de realitzar l’anamnesi, on es recollirà tota aquella informació de la família, membres, dades de filiació, alimentació, higiene, escolarització, que inclús podríem realitzar més tard un genograma trigeneracional, per veure gràficament quines relacions, rols i problemàtiques existeixen entre els membres. La visita a domicili és també força important per apropar-nos a l’infant i al seu medi que el rodeja, l’espai, els objectes, joguines, fotos… inclús podem apropar-nos més a ells compartint alguna estona de joc, per analitzar el seu nivell de desenvolupament, capacitat, habilitats, tolerància o agressivitat. La coordinació amb la xarxa de serveis com hem dit anteriorment també és un procés força importat, donat que l’estudi del EAIA, necessita aportacions d’altres professionals implicats.

Recursos

Com podem veure en l’analisis del cas que ens ocupa, els recursos amb que compta la familia per mantenir als fills, el lloguer de l’habitatge i l’alimentació son minsos. Actualment des del Departament d’Acció Social i Ciutadania, en ofereixen un conjunt d’ajudes per als Serveis Socials per poder accedir. Les prestacions económiques de dret subjectiu no estan supeditades a les disponibilitats pressupostàries, sinó a la situació de necessitat de la persona, i dins d’aquestes trobem algunes que s’ajusten al nostre supósit com poden ser les de prestacions per al manteniment de les despeses de la llar, la renda mínima d’inserció (RMI) , prestació assistencial de tipus econòmic destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per viure, mentre es preparen per la inserció o reinserció social i laboral, amb la  finalitat d’ atendre les necessitats d’aliments i subsistència, manteniment de les necessitats bàsiques ( manutenció, derivada de l’ús de la llar, de comunicació i transports bàsics, així com totes les que són imprescindibles per viure dignament.), o inclús un FAS ( Fons d’assistència Social ) a la mare, donada la seva malaltia mental.

Donat que el processos de treball amb els pares, tant en la recerca de feina, o per accedir a tallers ocupacionals, plans d’ocupació de la Generalitat de Catalunya, com poden ser els seus problemes d’adició amb l’alcohol, son processos més llargs, la intervenció amb ells es portarà a terme a posterior de la regularització de la situació de l’àmbit familiar i del treball amb el nen i la nena.

Actualment a nostra societat existeixen molts voluntaris i voluntàries que ofereixen el seu temps a ajudar i col·laborar amb persones i famílies que necessiten ajuda. La presencia d’aquest voluntaris en acompanyar els nens a l’escola, ajudar en les tasques de la llar, o simplement acompanyar en la reinserció social als pares, es una opció que no podem deixar aïllada.

Com educador socials, en el nostre treball de lluita diària és ajudar i acompanyar en el procés de reinserció social e inclús laboral a tots aquelles persones que sense demanar res o inclús negant-se ens ho demanen a crits, com és el cas d’aquesta família. Abans de procedir judicialment a treure la custodia del fills i portar-los a un Centre d’Acollida, generant un trencament familiar, és necessari apostar per al nostre treball, si més no intentar solucionar dins de les possibilitats aquesta situació. Si transcorreguts els mesos establerts, i esgotades les possibilitats, traspassar el cas al jutjat pertinent per accedir a la custodia dels menor, donat que són una de les problemàtiques més necessàries de resoldre a curt temps.

Retrobant a R. Aliena, amb els seus enfocaments i les seves experiències a “Periferia”, a vegades un voldria fer més, però la realitat és la que existeix i nosaltres som esser humans al igual que els nostres “clients”. No ens podem sentir malament per alguna cosa que no solucionem, la societat ens segueix necessitant.

Bibliografia

Benestar social.Infància i adolescència en situacions de risc de maltractament.

[Document en línia].[Data consulta: 17 de desembre de 2010]. http://www.interxarxes.net/pdfs/2010/3_AjtBCN_infancia_estudi_diagnostic.pdf

Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància de Barcelona. El treball amb les famílies: objectius, activitats i factors de qualitat

[Document en línia].[Data consulta: 17 de desembre de 2010]. http://www.bcn.es/barcelonainclusiva/docs/cat/el_treball_amb_les_families_en_els_centres_oberts.pdf

LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

[Document en línia].[Data consulta: 18 de desembre de 2010]. http://www.gencat.cat/eadop/imatges/3926/03185006.pdf

Departament d’Acció Social i Ciutadania.GUIA DE PRESTACIONS I SERVEIS A LES FAMÍLIES

[Document en línia].[Data consulta: 18 de desembre de 2010]. http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/03Families/01Prestacions%20i%20ajuts/Guia_prestacions_families/prestacions09.pdf

Magdalena Rodríguez Martínez. La familia multiproblemática y el modelo sistémico

[Document en línia].[Data consulta: 21 de desembre de 2010]. http://www.redsistemica.com.ar/multi.htm

DECRET 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

[Document en línia].[Data consulta: 21 de desembre de 2010]. http://www.gencat.cat/diari/5738/10279136.htm

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Guia Bàsica

[Document en línia].[Data consulta: 17 de desembre de 2010].

http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/07Infanciaiadolescencia/Recursos_professionals/Pdf/DGAIA_guiaCAT_taronja%20(3).pdf

Aliena, Rafael ( 2005 ). Descenso a Periferia

Nau Llibres – Universitat de València.

Apunts UOC – Serveis Socials

CONSULTES ON-LINE

Portal Dixit – Generalitat de Catalunya

http://dixit.gencat.cat/portal/index.html

Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania

http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.7e44c4dfd18eb6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=3d7b38a5037a2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d7b38a5037a2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default